Wsparcie stowarzyszeń i koalicji związanych z ochroną wód

Popieramy działania stowarzyszeń i koalicji związanych z ochroną wód, które wystosowały list do premiera Rzeczpospolitej Polskiej z postulatem interwencji ws. gospodarowania wodami, aby: zarządzanie wodami w Polsce pełnione było przez instytucję ochrony środowiska, zasobów naturalnych, klimatu i leśnictwa celem wdrożenia…

Uwagi do projektowanej „ustawy suszowej”

Zgłosiliśmy uwagi do projektowanej „ustawy suszowej”, tj. projektu ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Wyraziliśmy tym samy swoje stanowisko i przedstawiliśmy propozycje w zakresie proponowanego pakietu działań służących zatrzymywaniu i gromadzeniu wody.