fundacja

hektary dla natury

Fundacja Hektary Dla Natury to pierwsza organizacja w Polsce,
która za swoją misję obrała ochronę gruntów przed zabudową i przywrócenie ich naturze

Idea fundacji

Powstała po to, aby
przywracać ziemię przyrodzie i aktywnie przeciwdziałać globalnej katastrofie klimatycznej
Pozyskuje w tym celu
łąki, lasy, pola, rozlewiska rzek i gwarantuje, że w żaden sposób nie zostaną zagospodarowane przez człowieka
Fundacja Hektary Dla Natury
to pierwsza organizacja w Polsce, której misją jest ochrona gruntów przed zabudową i przywrócenie ich naturze

Działania

Fundacja Hektary Dla Natury działa tak, aby naprawiać wyrządzone w środowisku naturalnym szkody i zapobiegać dalszemu nadużywaniu zasobów naturalnych. Celem fundacji jest oddanie naturze miliona hektarów w Polsce w ciągu 30 lat. W tym celu inicjujemy projekty i włączamy się w prace innych podmiotów. Oferujemy naszą pomoc w obszarach, które mieszczą się w naszych kompetencjach:
analizy eksperckie
i szkolenia
opiniowanie projektów
aktów prawnych
udział w konsultacjach
społecznych
wsparcie projektów
ekologicznych

Misja Fundacji

Chcemy doprowadzić do tego, by przyroda zyskała w Polsce większą przestrzeń. Dajemy jej szansę, by mogła rozwijać się bez przeszkód i odradzać ze wsparciem człowieka. Świadczymy profesjonalne doradztwo środowiskowe, w szczególności w zakresie renaturyzacji i naturalnej retencji.

o nas

Piotr Sielicki

Pomysłodawca, fundator
i prezes Fundacji

Pytania o noc stawiamy w dzień, przyszłość planujemy tu i teraz. Sytuacja klimatyczna jest alarmująca i nie mamy już czasu. Działamy. Fundacja sukcesywnie będzie pozyskiwać Ziemię dla Natury. Tu i teraz. I na zawsze.

Manager z ponad 15-letnim, doświadczeniem zdobytym w departamentach prawnych, finansowych, nadzoru właścicielskiego, w radach nadzorczych i zarządach spółek. Ukończone studia podyplomowe. 

Specjalizacja w zakresie fuzji, przekształceń, inwestycji i restrukturyzacji. Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i przepisów podatkowych.

Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania nadzorem właścicielskim i kontrolą jakości oraz audytami.

Znajomość zasad działania organów korporacyjnych i zasad nadzoru nad podmiotami powiązanymi, z uwzględnieniem wymogów statutowych i prawnych, a także uwarunkowań szczególnych, w tym właścicielskich.

Umiejętność wyszukiwania najbardziej oszczędnych sposobów realizacji celu, docierania do istoty problemu dzięki nietradycyjnemu podejściu. Zdolności przywódcze, intuicja biznesowa, determinacja, decyzyjność, opanowanie, odporność na stres.

Ilona Biedroń

Ilona Biedroń

Wiceprezeska Fundacji, ekspertka ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska​

Mgr inż. inżynierii środowiska i zarządzania zasobami wodnymi z dyplomem Politechniki Krakowskiej. Doktorantka w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, prowadząca badania w zakresie suszy. Posiada kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych wydane w 2007 roku.

Ekspertka współpracująca ze środowiskiem naukowo-badawczym i organizacjami pozarządowymi tj. WWF Polska i Coalition Clean Baltic. Koordynatorka projektu WaterLANDS w Centrum Ochrony Mokradeł.

Posiada szerokie doświadczenie związane z przygotowywaniem kluczowych metodyk, analiz i baz danych na rzecz opracowywania planów gospodarowania wodami, przeciwdziałania skutkom suszy, zarządzania ryzykiem powodziowym i ich aktualizacji oraz w prowadzeniu konsultacji społecznych w tym obszarze.

Współautorka szeregu ekspertyz, prac studialnych i planistycznych z zakresu gospodarki wodnej realizowanych od 2003 roku. Koordynatorka i kierowniczka wielu projektów realizowanych na rzecz administracji wodnej w Polsce, w tym projektu pn. „Opracowanie Krajowego Programu renaturyzacji wód powierzchniowych” wskazującego potrzebę i zakres podjęcia działań w zakresie poprawy hydromorfologii dla polskich rzek, jezior i wód przymorskich. 

Współautorka szeregu publikacji dot. zagadnień wodnych, w tym ostatnich poświęconych dobrym praktykom w zarządzaniu wodami i renaturyzacji wód powierzchniowych.

Poza wiedzą ekspercką posiada umiejętności planowania i prowadzenia projektów oraz budowania i koordynowania prac zespołów projektowych. Certyfikowana Project Mannager – PRINCE2® Practitioner.

STATUT Fundacji

Fundacja Hektary Dla Natury

ul. Kunickiego 5
30-134 Kraków
+48 789 351 000
biuro@hektarydlanatury.pl
www.HektaryDlaNatury.pl
KRS 0000849113
REGON 386498498
NIP 6772454514
Polityka prywatności i cookies